تبلیغات
برای ورود به سایت به ادرس Rezvan-Reza.ir بروید. - زندگینامه مختصر حضرت امام حسن عسکری(ع)

زندگینامه مختصر حضرت امام حسن عسکری(ع)

شنبه 19 بهمن 1392 10:53 بعد از ظهرنویسنده : محمد حسین ...

 


امام حسن عسكرى، فرزند امام هادى(علیه السلام)، در روز هشتم ربیع الثّانى یا 24 ربیع الاوّل سال 232 هجرى قمرى در مدینه به دنیا آمد.
نام مادر گرامى آن حضرت را، سوسن و بعضى «سلیل» و «حُدَیْث» نیز گفته اند.
او در هشتم ربیع الاوّل سال 260 هجرى قمرى با توطئه معتمد خلیفه عبّاسى در شهر سامرّا، در 28 سالگى به شهادت رسید.
آن حضرت بعد از شهادت پدر بزرگوارش در 22 سالگى به مقام امامت رسید.
برنامه و مواضع او به عنوان مرجع فكرى شیعیان قلمداد گردید و مصالح عقیدتى و اجتماعى آنان را كاملاً مراعات مىكرد.
در عصر آن حضرت، دشوارى ها و گرفتارى هایى پیش آمد كه از قدرت عبّاسیان كاست، تا جایى كه موالى و تركان بر حكومت دست یافتند، ولى فشار و شكنجه و آزار نسبت به امام و یارانش تخفیف پیدا نكرد.
متوكّل او را به زندان انداخت، بىآن كه سبب آن كار را بگوید! عبّاسیان تلاش مىكردند كه امام عسكرى(علیه السلام) را در دستگاه حكومت وارد كنند تا پیوسته مراقب او باشند و او را از پایگاه هاى خویش و از یاران و پیروانش دور سازند.
آن حضرت نیز مانند پدر بزرگوارش ناچار شد در سامرّا اقامت كند و زیر نظر باشد.


مواضع علمى امام عسكرى(علیه السلام) در پاسخ هاى قاطع و استوار در مورد شبهه ها و افكار كفرآمیز و بیان كردن حقّ، با روش مناظره و گفتگوهاى موضوعى و مناقشه ها و بحثهاى علمى، روز به روز شخصیّت آن حضرت را بارزتر نشان مىداد و مؤمنین را به شخصیّت مكتبى و فكرى خود مجهّز مىنمود و از طرفى پایدارى و ایستادگى آنان را در برابر جریانهاى فكرى خطرناك تضمین مىنمود.
كِنْدى (ابویوسف یعقوب بن اسحاق) فیلسوف عراقى در زمان امام(علیه السلام)، به زعم خود، پیرامون متناقضات قرآنى به خیال خود، كتابى تدوین كرد، امام عسكرى(علیه السلام)به وسیله بعضى از منسوبانِ به حوزه علمى او، با او تماس گرفت و كوشش او را با شكست رو به رو كرد و كِنْدى را قانع نمود كه در اشتباه بوده است، كِنْدى توبه كرد و اوراق خود را سوزانید.
امام(علیه السلام) بیانات علمى قابل توجّهى در باب خلق قرآن براى ابوهاشم جعفرى ایراد فرمود و نیز مطالبى ارزشمند درباب تفسیر قرآن از او نقل شده است.
براى امام عسكرى(علیه السلام) از مناطق گوناگون اسلامى كه پایگاه هاى مردمى او آنجا بود، به وسیله نمایندگانش كه در آن مناطق پراكنده بودند، اموالى فراهم مىآمد، و امام با دقّت بسیار و با روش هاى گوناگون مىكوشید تا آن اموال را كاملاً از چشم دولتیان بپوشاند و پنهانى به مصرف رساند.
دولت عبّاسى در برابر یاران امام(علیه السلام) و در پاگاه هایى كه پشتیبان او بودند، قاطعانه و بىرحمانه ایستادگى مىكرد و براى از میان برداشتن خطّمشى و برنامه امام و پراكنده كردن و وادار كردن یاران او كوشش هاى فراوان به عمل آورد.

مسأله مهدى و غیبت آن حضرت

امام عسكرى به وضوح مىدید كه اراده خداوند براى ایجاد دولت الهى بر روى زمین، بر این تعلّق گرفته است كه فرزندش مهدى(علیه السلام)غیبت كند.
سخنان ائمّه پیشین و نصوص فراوان و پیاپى، به آمدن مهدى(علیه السلام) بشارت مىداد و در این موارد، روایات متواتر و صحیح از رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) در دست است، و مؤلّفان صحاح از اهل سنّت كه معاصران آن حضرت یا پیش از آن بوده اند ، روایات مربوط به مهدى موعود(علیه السلام) را نقل كرده اند كه بخارى و مسلم و احمد بن حنبل از آن جمله اند.
امام عسكرى تلاش مىكرد تا مردم را قانع سازد كه زمان غیبت فرا رسیده است و تنفیذ آن در شخص فرزندش امام مهدى(علیه السلام)صورت گرفته است.
این امر درباره افكار افراد عادى دشوار مىنمود و امام(علیه السلام) به هر ترتیب، فكر غیبت را در اذهان و افكار، رسوخ مىداد و به مردم مىفهماند كه این حقیقت را باید بپذیرند و دیگران را به این اندیشه و اعتقاد و متفرّعات آن آگاه سازند.
دوستان و طرفداران امام(علیه السلام) به وسیله مكاتبه و مراسله با او تماس مىگرفتند و درباره مهدى موعود از حضرتش پرسش مىنمودند و جواب لازم و كافى را دریافت مىكردند.
شیعیان وقتى اموالى را از حقوق شرعىاى كه بر آنان واجب بود، براى امام عسكرى(علیه السلام)مىبردند ابتدا حضور به «عثمان بن سعید عمرى» وارد مىشدند و او كه براى سرپوش گذاشتن بر فعّالیّتهاى امام(علیه السلام) و براى مصلحت او، تجارت روغن مىكرد، پول هایى را كه تحویل مىگرفت در خیكهاى روغن مىگذاشت و دور از چشم حاكمان، براى امام مىفرستاد، زیرا اگر بر قضیّه واقف مىشدند همه آن را مصادره مىكردند.

قیام صاحب زنج و برخورد امام عسكرى(علیه السلام)

در زمان خلافت مهتدى عبّاسى، صاحب الزّنج، به اتّفاق بردگان و فقرا و مستضعفین سر به قیام برداشت و توانست بر بصره و اطراف آن چیره گردد و ادّعا داشت كه او از سلاله پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) است و نسبش به امام على بن ابیطالب(علیه السلام)مىرسد.
مسعودى در مروج الذّهب مىنویسد: او زاده یكى از روستاهاى رى بوده و بیشتر یارانش از موالى و زنجىها بود كه دشوارى هایى براى عبّاسىها پدید آورد و نزدیك بود بغداد، پایتخت آنها را پس از نبردهاى سختى كه میان او و خلفاى عبّاسى جریان داشت به تصرّف خود درآوَرَد.
امام عسكرى(علیه السلام) فرمود: صاحب الزّنج از ما اهل بیت نیست.
در این حال، هر گاه سخن از قیام او به میان مىآمد و به دنبال آن كشتن پیرمردان و كودكان و به اسارت گرفتن زنان و سوزاندن شهرها و خانه ها و دیگر اعمال ناروایى كه اتّفاق مىافتاد، انتساب او را به علوىها تكذیب مىكرد و آنان را با مشرب خوارج ارزیابى مىنمود.
ولى كسى كه حوادث آن دوره از تاریخ اسلامى را، كه ترك ها و غلامان مقدّرات كشور را در قدرت خود گرفته بودند و نیز ظلم و بیدادى كه سرتاسر مملكت اسلامى و مردم آن را فرا گرفته بود و در همان حال، خلیفه تقریباً هیچ كاره بود، مدّ نظر قرار دهد، به نظرش بعید نمىآید كه حركت صاحب الزّنج و پیروان او همچون دیگر قیام ها به رهبرى علوىها و دیگران ترتیب داده مىشده است تا از آنچه بر مردم در آن زمان مىرفت رهایى پیدا كنند و كارهاى ناروایى كه به آنها نسبت داده شده چه بسا ساخته و پرداخته خودِ حُكّام و دستگاه هاى آنها براى بدنام كردنشان بوده باشد.
و در مورد آنچه راویان از قول امام روایت كرده اند كه «صاحب الزّنج» از ما نیست، شاید بتوان گفت: كه این سخن بر فرض صحّت، صریحاً گویاى تكذیب انتساب ایشان به خود نبوده، زیرا امكان دارد كه منظور حضرت این باشد كه او در كارها و اقدام هایش ، از ما نیست; همچنان كه امكان دارد امام از سوى حكّام وقت، مجبور به بیان چنین سخنى شده باشد.
برخى روایات، آن چنان كه در «اكمال الدّین» شیخ صدوق آمده، اشاره به این دارند كه او هرگز دروغگو نبوده است.
به هر حال، برخورد معتمد عبّاسى با امام حسن عسكرى تفاوتى با برخوردهاى حاكمان عبّاسى پیش از او با ایشان نداشت.
او امام را تحت مراقبت شدیدى قرار داد، به طورى كه كسى جز در شرایط ویژه اى كه امام با نزدیكان خود قرار گذاشته بود، امكان تماس با آن حضرت را نمىیافت و هر آنچه كه از خارج به ایشان مىرسید یا به خارج مىدادند، از طریق مراسله بود.
وقتى كه خبر كسالت امام به گوش معتمد عبّاسى رسید، دستور داد تا خانه آن حضرت را زیر نظر بگیرند.
پس از شهادت امام نیز تفتیش و بازجویى كامل به عمل آمد و همه اثاث خانه را مُهر و موم كردند و آن گاه در صدد تحقیق و بازجویى از فرزندان امام عسكرى(علیه السلام) برآمدند و به قابله ها دستور دادند كه زنان را تحت معاینه دقیق قرار دهند و اگر آثار حمل در یكى از آنان دیدند به خلیفه گزارش كنند.
هراس و وحشت عبّاسیان از مهدى موعود كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم)نوید ظهورش را بارها داده بود و او را بزرگترین مصلح در تاریخ جامعه بشرى ـ كه طومار ظلم و ستم را در هم خواهد پیچید و عدالت اجتماعى را برقرار خواهد ساخت ـ معرّفى كرده بود، روز به روز بالا مىگرفت.
آنان مىخواستند با كشتن نسل پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)، مانع ظهور امام منتَظر گردند و امام عسكرى(علیه السلام) در نامه اى به همین مطلب اشاره كرده:

«پنداشته اند با كشتن من، نسلم را قطع خواهند كرد و حال آن كه خداوند خواسته آنان را تكذیب كرده است و سپاس خداى را كه مرا از جهان نَبُرْد تا آن كه جانشین و امام بعد از من را نشانم داد. او در خلقت و اخلاق، شبیه ترین كس به پیامبر اكرم است. خداوند او را در دوران غیبت حفظ مىكند، سپس او را ظاهر مىسازد تا زمین را پس از آن كه پر از ظلم و ستم شده باشد، سرشار از عدالت و برابرى كند.»

اینك در میان سخنان و كلمات گهربار حضرت امام عسكرى(علیه السلام)، كه هر یك به منزله چراغ هدایت و مشعل فروزان راه زندگى است، چهل حدیثِ برگزیده، تقدیمِ تشنگان آب زلال و حیات بخش مكتب انسان سازش مىشود.
به امید آن كه همگى بهره لازم را از كلمات شریفش برگیریم و منتظر ظهور فرزند دلبند و برومندش باشیم.برچسب ها: زندگینامه امام حسن عسکری(ع) ،
دنبالک ها: صفحه اصلی ، منبع: موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث ،
آخرین ویرایش: شنبه 19 بهمن 1392 11:03 بعد از ظهر

 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.